Schwuppdiwupp, Zack, Heidewitzka, Hopihalido

SHVOOP dee VOOP = ta daaa.

TSOCK: 1) pow, 2) voilà.

HIDE eh VITZ ka: woo hoo.

HOPE ee HOLL ee dough = cheap beer from Hamburg’s Holsten brewery.

Blog at WordPress.com.